Tizen Native API  3.0
Eio

Asynchronous input/output and file manipulation.