Tizen Native API  7.0
ecore_evas_callbacks.c
#include <Ecore.h>
#include <Ecore_Evas.h>

static void
_destroy(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("destroy\n");
  ecore_main_loop_quit();
}

static void
_delete(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("delete\n");
  ecore_main_loop_quit();
}

static void
_focus_in(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("focus_in\n");
}

static void
_focus_out(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("focus_out\n");
}

static void
_hide(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("hide\n");
}

static void
_mouse_in(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("mouse_in\n");
}

static void
_show(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("show\n");
}

static void
_mouse_out(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("mouse_out\n");
}

static void
_move(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("move\n");
}

static void
_post_render(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("post_render\n");
}

static void
_pre_free(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("pre_free\n");
}

static void
_pre_render(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("pre_render\n");
}

static void
_resize(Ecore_Evas *ee EINA_UNUSED)
{
  printf("resize\n");
}

int
main(void)
{
  Ecore_Evas *ee;
  Evas_Object *bg;

  ecore_evas_init();

  ee = ecore_evas_new(NULL, 0, 0, 200, 100, NULL);
  ecore_evas_title_set(ee, "Ecore Evas Callbacks Example");
  ecore_evas_show(ee);

  bg = evas_object_rectangle_add(ecore_evas_get(ee));
  evas_object_color_set(bg, 255, 128, 0, 255);
  evas_object_resize(bg, 9999, 9999);
  evas_object_show(bg);

  //callbacks
  ecore_evas_callback_delete_request_set(ee, _delete);
  ecore_evas_callback_destroy_set(ee, _destroy);
  ecore_evas_callback_focus_in_set(ee, _focus_in);
  ecore_evas_callback_focus_out_set(ee, _focus_out);
  ecore_evas_callback_hide_set(ee, _hide);
  ecore_evas_callback_mouse_in_set(ee, _mouse_in);
  ecore_evas_callback_mouse_out_set(ee, _mouse_out);
  ecore_evas_callback_move_set(ee, _move);
  ecore_evas_callback_post_render_set(ee, _post_render);
  ecore_evas_callback_pre_free_set(ee, _pre_free);
  ecore_evas_callback_pre_render_set(ee, _pre_render);
  ecore_evas_callback_resize_set(ee, _resize);
  ecore_evas_callback_show_set(ee, _show);

  ecore_main_loop_begin();

  ecore_evas_free(ee);
  ecore_evas_shutdown();

  return 0;
}