Tizen Native API  7.0
- Ecore_Audio sndfile output