Tizen Native API  6.5
- Ecore_Audio sndfile output